Dzīvokļa pabalsts ( kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai)Daugavpils pilsētas pašvaldībā
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu  piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru.

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:
-       nav bērnu – 150,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-       ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-       ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
Ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 475,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:
-       nepārsniedz 195,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

-        nepārsniedz 315,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

Sociālais dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas, apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā skaidrā...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei . Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei izmaksā pārskaitījuma veidā vai izsniedz pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus