Licence reģistrēta saņēmēja darbībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu:
1. iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai;
2. komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot reģistrēta saņēmēja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
4.ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2.apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas, darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un denaturētajam spirtam – atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai denaturētā spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta;
5. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;
6. dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;
7. gadījumos, kad speciālās atļaujas (licences) reģistrēta saņēmēja darbībai saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.

Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400
Valsts nodeva par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1. ar degvielu (izņemot biodegvielu) –– 711 euro;
2. ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
3. ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
4. ar biodegvielu – 142 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA