Aprūpe mājās (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Klientam, atbilstoši noslēgtajam līgumam, tiek sniegti šāda veida aprūpes mājās pakalpojumi:
1. pastāvīga aprūpe personām, kuras vecuma vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem, t.i.,1.un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem;
2. pagaidu aprūpe personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem;
3. pagaidu aprūpe ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.
Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi, kuros ir atrunāti veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu laiks, darba ilgums un samaksa par pakalpojumu:
1. aprūpes līmenis ( līdz 16 stundām mēnesī):
1.1. pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde,
1.2. grīdas mitrā uzkopšana,
1.3. gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā,
1.4. komunālo un citu maksājumu kārtošana,
1.5. ģimenes ārsta izsaukšana,
1.6. preses pasūtīšana,
1.7. informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana,
1.8. malkas saņemšana,
1.9. ūdens ienešana, iznešana,
1.10. atkritumu iznešana,
1.11. logu mazgāšana 1 reizi gadā,
1.12. aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā,
1.13. citi pakalpojumi;
2. aprūpes līmenis (līdz 24 stundām mēnesī), ietver 1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
2.1. pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu,
2.2. palīdzību vannošanā;
3.aprūpes līmenis (līdz 32 stundām mēnesī), ietver 1.un 2. aprūpes līmeņa
aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
3.1. palīdzību medikamentu lietošanā,
3.2. fizisko aktivitāšu veicināšanu,
3.3. krāsns kurināšanu;
4.aprūpes līmenis (līdz 48 stundām mēnesī), ietver 1., 2.un 3.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
4.1. palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu,
4.2....
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis, Daugavpils novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) vai attiecīgajā pārvaldē, iesniedz šādus dokumentus:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2.iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
6.dokumentus, no atbilstošās institūcijas, kas apliecina, ka likumīgie apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums uzskatāmi:
6.1. apgādnieka slimības laiks;
6.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6.3. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
6.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
6.5. apgādnieka nodarbinātība;
6.6. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 10 darba dienu laikā pēc norādīto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
1. apmeklē personu tās dzīves vietā un sastāda dzīves vietas apsekošanas aktu;
2. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam;
3. izvērtē personas vajadzības pēc sociālās aprūpes mājās pakalpojuma;
4. nosaka, kāds aprūpes mājās pakalpojuma veids, aprūpes līmenis un pakalpojuma apjoms personai ir nepieciešams;
5. sastāda individuālo rehabilitācijas plānu;
6. iesniedz dokumentus Sociālajam dienestam lēmuma pieņemšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki