Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību reglamentētajā profesijā – sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas  Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība.

Ja ES pilsonis, kurš veic pastāvīgu profesionālo darbību savā valstī, vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) Latvijā reglamentētā profesijā, tad iepriekš aprakstītā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra nav jāveic, bet ir jāiesniedz deklarācija Dabas aizsardzības pārvaldē.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā (sertificēti eksperti) un kuri vēlas strādāt sugu un biotopu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz izziņu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, kas apliecina:
1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, pamatojoties uz...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem ne vēlāk kā:
- četru mēnešu laikā
- no sešiem mēnešiem līdz divpadsmit mēnešiem;
- īslaicīgai profesionālajai darbībai Latvijā – no visu dokumentu iesniegšanas dienas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem;
- izziņas izsniegšanas termiņš – no visu dokumentu iesniegšanas dienas no piecpadsmit dienām līdz trīsdesmit dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai, kura vēlas iegūt personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centram iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un nepieciešamos dokumentus.
Iesniegumam pievienot:
- personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti), ar tulkojumu latviešu valodā);
- dokumentus no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml., ja ir);
- izziņu par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);
- apliecinājumu   par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistīto  izdevumu 240 euro apmērā maksājuma veikšanu Akadēmiskā informācijas centrā.
Bankas konts:
Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģ. Nr. LV40003239385
TRELLV22, Valsts kase
Konts: LV23TREL9152080000000

Iesniegumu var iesniegt:
- personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga; e-pasts: prof@aic.lv; tālr. 67225155);
- pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050);
- elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: aic@aic.lv).

Deklarāciju (deklarācijas veidlapu) persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē.
Deklarācijai pievieno:
- personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģināli) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
- mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
Deklarāciju var iesniegt:
- personīgi (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda; e-pasts: pasts@daba.gov.lv; tālr. 67509545);
- pa pastu (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);
- elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@daba.gov.lv).

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina pakalpojuma samaksas veikšanu.
Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:
- personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
- profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
- dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem., profesionālās kvalifikācijas atzīšanai sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā);
- profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
- institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
Iesniegumam pievieno:
- personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai to kopiju;
- attiecīgo dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67509545
Fakss 67509544
2. solis / Maksājumu veikšana
Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs atkarīgs no iekļautās informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):
- 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
- 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
- 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
Bankas konts:
Dabas aizsardzības pārvalde
Reģ. Nr. 90009099027
TRELLV22, Valsts kase
Konts: LV75TREL2210650029000
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde, saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā.
Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu 4 mēnešu laikā par ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, no visu dokumentu iesniegšanas dienas Akadēmiskās informācijas centrā.
Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, Dabas aizsardzības pārvalde izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Dabas aizsardzības pārvalde izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.
Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, Dabas aizsardzības pārvalde sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu.
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta (izziņas) izsniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm. Ja nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, - pieprasīto dokumentu izsniedz 30 dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67509545
Fakss 67509544