Saskaņojums jaunas pastāvīgas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Jaunas pastāvīgas tirdzniecības vietas saskaņošana Salaspils novadā.

Jaunas pastāvīgas ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

Plānotajai tirdzniecības vietai jābūt tiešai piekļuvei no pašvaldības vai valsts ielas/ceļa;
tirdzniecības vietas dizaina risinājumam jāatbilst attiecīgajā vietā esošajai arhitektūrai un videi, konkrētās zonas apbūves raksturam un mērogiem;
visiem ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā izmantojamajiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;
tirdzniecības vietā esošajām iekārtām jābūt mobilām, nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves (kioski, paviljoni);
paredzētā tirdzniecības vieta un tirdzniecība tajā nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi, un iekārtojama ne tuvāk par 5 metriem no ceļa (ielas) brauktuves malas vai 2 metriem no gājēju ietves.

Tirdzniecības vietas, kuru iekārtošana saskaņota ar Salaspils novada domi, var tikt iekārtotas juridiskai vai fiziskai personai īpašumā vai valdījumā, vai nomā esošajā zemes vienībā, kurā atrodas ēkas, būves, kurā juridiskā persona veic savu uzņēmējdarbību, vai zemes vienībā, kurā atrodas fiziskai personai piederoša vai nomā esoša dzīvojamā ēka, kurā attiecīgā persona dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu, ievērojot šādus nosacījumus:

Juridiskai personai īpašumā, valdījumā vai nomā esošā zemes vienība neatrodas Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajā transporta infrastruktūras teritorijā (TR); tehniskās apbūves teritorijā (TA); dabas un apstādījumu teritorijā (DA); savrupmāju un vasarnīcu apbūves teritorijā (DzS), DzS1); mazstāvu apbūves teritorijā (DzM),
fiziskai personai īpašumā, valdījumā vai nomā esošā zemes vienība neatrodas Salaspils novada teritorijas plānojumā noteiktajā transporta infrastruktūras teritorijā (TR); tehniskās apbūves teritorijā (TA); dabas un apstādījumu teritorijā (DA);
fiziskas personas izveidotajā tirdzniecības vietā var tikt veikta ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecība Ziemassvētku...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saskaņojuma piepresīšana
1.Pieteikumu pašvaldībai iespējams iesniegt vienā no trim veidiem:

1.1. Persona ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk AAC) Līvzemes ielā 8, Salaspilī paņem rindas reģistrācijas numuriņu un aizpildīto pieteikumu kopā ar pielikumiem iesniedz AAC darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē. Pēc klienta pieprasījuma, AAC darbinieks izsniedz pieteikuma kopiju ar atzīmi par saņemšanas datumu un pieteikuma reģistrācijas numuru.

1.2. Persona pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169.

1.3. Elektroniski pieteikumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var nosūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pastu   dome@salaspils.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija: