Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska/juridiska persona.
Termiņš:
20 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1