Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Audžuģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas vai Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā saņemt:
1. pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam EUR 145,00 mēnesī (par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam);
2. pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 300.00 kalendārajā gadā;
3.brīvpusdienas vispārējās izglītības vai arodizglītības, vai pirmsskolas izglītības iestādē, ja brīvpusdienas netiek apmaksātas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;
4.pabalstu mācību gada uzsākšanai vispārējās izglītības vai arodizglītības iestādē EUR 22.00 apmērā;
5.pabalstu līdz EUR 150.00 apmērā mācību gadā interešu izglītības nodrošināšanai;
6. pabalstu līdz EUR 300.00 apmērā kalendārajā gadā medicīnisko izdevumu, psiholoģiskās palīdzības un rehabilitācijas izdevumu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina pabalsta nepieciešamību, atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Pabalstu piešķir personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un, kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un noslēgto līgumu starp pašvaldību un audžuģimeni audzināšanā nodots bērns(i).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Dienests audžuģimenei paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: