Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžuģimenē vai pie aizbildņa, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Priekuļu novada bāriņtiesa, ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt:
1.vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2.vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250.00 apmērā;
3.pabalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
4.dzīvokļa pabalstu pēc normatīvajos aktos noteiktā aprēķina līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5.pabalstu EUR 300.00 pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā individuālās sociālās rehabilitācijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pilngadību sasniegušais bārenis/ bez vecāku gādības palikušais bērns  iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina pabalsta nepieciešamību atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts
Pasts Priekuļu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Dienests iesniedzējam paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: