Pašvaldības atbalsts aizbildnim (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Aizbildnim, kurš ar Priekuļu novada bāriņtiesu, Civillikuma noteiktajā kārtībā ir  iecelts par aizbildni bērnam, ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā saņemt:
1. pabalstu aizbildnim par aizbildņa pienākuma pildīšanu EUR 50.00 mēnesī;
2. brīvpusdienas vispārējās izglītības vai arodizglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādē, ja brīvpusdienas netiek apmaksātas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;
3. pabalstu mācību gada uzsākšanai vispārējās izglītības vai arodizglītības iestādē EUR 22.00 apmērā;
4. pabalstu līdz EUR 150.00 apmērā mācību gadā izglītības iestādes interešu ievirzes programmas dalības maksas vai arī citu ar interešu izglītību saistītu izdevumu segšanai;
5. pabalstu līdz EUR 300.00 apmērā kalendārajā gadā  medicīniskās un/ vai psiholoģiskās palīdzības izdevumu segšanai un/vai rehabilitācijai un ar tās saņemšanu saistītajiem transporta izdevumu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Aizbildnis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizbildnis iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus par  aizbildņa ģimenē ievietoto bērnu,  kas apliecina pabalsta nepieciešamību, atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
Pasts Priekuļu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests aizbildnim paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: