Asistenta pakalpojums (Burtnieku novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Burtnieku novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”, stājās spēkā  2013. gada 1. janvārī. Noteikumi paredz, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā ir iespēja saņemt noteiktām personu grupām.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, jo funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar pastāvīgi nokļūt vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus (dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Asistenta pakalpojumu var saņemt:
• pieauguši cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
• bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Labklājības ministrija, ņemot vērā VDEĀK atzinumu skaitu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, katru gadu nosaka valsts finansējumu katrai pašvaldībai, asistenta atalgojuma nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu un bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura pieprasa pakalpojumu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, raksta iesniegumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un iesniedz sekojošus dokumentus:
1. VDEĀVK atzinuma par asistenta pakalpojumu nepieciešamību kopiju vai invalīda apliecības kopiju;
2. VDEĀVK lēmuma/izziņas par invaliditātes noteikšanu kopiju;
3. Dokumentus, kas apliecina pasākumu, kura veikšanai nepieciešama asistenta palīdzība:
• ja asistējamā persona strādā - izziņa no darba vietas;
• ja asistējamā persona mācās - izziņu no izglītības iestādes;
• ja asistējamā persona apmeklē dienas centru jeb piedalās nevalstisko organizāciju pasākumos - izziņa/as no institūcijas (organizācijas), kura organizē pasākumu ārpus mājas (sporta nodarbības, pašdarbības kolektīvi, aktīvs darbs NVO u.c.);
• ja asistējamā persona saņem medicīniskos jeb rehabilitācijas pakalpojumus - izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Burtnieku pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Ēveles pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Matīšu pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Rencēnu pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Valmieras pagastā
Parādīt visus...
Pasts Burtnieku novada Sociālā dienesta pasta adrese
Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece, tālr. 25726031, sanda.kakse@burtniekunovads.lv
Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs, tālr. 29452929, ainars.judeiks@burtniekunovads.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Katrs iesniegums tiek izskatīts un izvērtēts individuāli. Sociālais dienests pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), nosaka sniedzamā asistenta pakalpojuma stundu apjomu (ne vairāk kā 40 h nedēļā). Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Burtnieku pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Ēveles pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Matīšu pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Rencēnu pagastā
Burtnieku novada Sociālā dienesta darbinieks Valmieras pagastā
Parādīt visus...