Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Koku ciršanas atbilstības dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainaviskā un ekoloģiskā nozīmīguma, kā arī koku nozīmes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā izvērtēšana.
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai un ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana.
Būvniecības gadījumā atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums; Nepieciešamības gadījumā: zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu; īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu; pilnvarotai personai – pilnvaru.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Nekustamā īpašuma speciāliste
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237706, 29262465
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts nocirst koku, kura augt-spēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Koki, kuru augt-spēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, nosakāmi atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīviem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons +371 65237700
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju paziņo zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam to izvēlētā saziņas veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki