Medību tiesību piešķiršana (Līvānu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Mednieku kolektīviem ir iespējams pieteikties uz medību tiesību nomu Līvānu novada  pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās  medību  platībās ar termiņu uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz mazāku termiņu, bet ne mazāku kā uz 1 gadu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Mednieku kolektīvs vai Līvānunovada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā dzīvojošai  persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas 2 darba dienu laikā publicē Pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv un izvieto Pašvaldības domes un atbilstošā pagasta pārvaldes  administratīvajā ēkā informāciju par iesniegumā minētajām medību platībām, uz kurām 2 nedēļu laikā var iesniegt iesniegumu citi medību  tiesību pretendenti. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti – notiek izsole.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,20EUR apmērā par vienu ha gadā, un PVN,  bet ne mazāk kā 10 (desmit) EUR gadā, unPVN, saskaņā arnoslēgto līgumu.
Brīdinājums
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti –notiek izsole.
Normatīvie akti
Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānunovada pašvaldībā
(Līvānu novada dome; noteikumi; 1; 2020.01.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.24.