Dzīvā organisma iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā augu aizsardzībai atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautus dzīvos organismus un bezmugurkaulniekus (piemēram, kukaiņus, ērces, nematodes).
Reģistrējot dzīvo organismu, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti marķējuma tekstā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
• Iesniegums par dzīvā organisma reģistrāciju
• Dokumenti, kas satur Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 1.pielikumā vai 2.pielikumā minēto informāciju (dzīvā organisma identitāte un raksturojums, ietekme uz cilvēku veselību un vidi, lietošanas efektivitātes novērtēšana, ražošana un paredzētais lietojums)

(atvieglotas prasības iesniedzamajai informācijai saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu tiek noteiktas gadījumos, kad dzīvais organisms ir vietējas (Latvijas izcelsmes), vai dzīvais organisms ir iekļauts kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai lietojamo klasisko bioloģisko līdzekļu Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) sarakstā; ja dzīvais organisms neatbilst šiem nosacījumiem, tad informācija par dzīvo organismu jāiesniedz saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu)

• Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas vai Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts zinātniskas institūcijas izsniegts rakstisks dzīvā organisma identitātes apliecinājums, ja iesniedzamajai informācijai par dzīvo organismu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 7.punktu nav noteiktas atvieglotas prasības
• Marķējuma teksta projekts latviešu valodā
• Norāde, vai dzīvais organisms ir vai nav ģenētiski modificēts
• To dokumentu saraksts, kuriem iesniedzējs pieprasa piešķirt ierobežotas pieejamības informācijas statusu (norāda informācijas avotu un pamatojumu komercdarbības noslēpuma noteikšanai)
• Dokuments (kopija), kas apliecina, ka dzīvā organisma iespējamā riska videi novērtējums veikts atbilstoši normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas kārtību noteiktajām prasībām, ja dzīvais organisms ir ģenētiski modificēts organisms

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu lēmuma pieņemšanai;
• pieņem lēmumu par dzīvā organisma iekļaušanu Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā un nosaka tam noteiktus lietošanas nosacījumus;
• apstiprina marķējuma tekstu;
• izsniedz reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 284,57 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 18.1.apakšpunktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Valsts nodevas samaksa
Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta otro daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus