Atļaujas atjaunošana augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.
Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā, kuru apstiprina, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu atļaujas atjaunošanai;
• pieņem lēmumu un atjauno atļauju augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai;
• reģistrē augu aizsardzības līdzekli Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
• izsniedz reģistrācijas apliecību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - trīs mēnešu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - lēmums atļaujas atjaunošanai tiek pieņemts viena gada laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanas, ja reģistrācijas pieteicējs laikā ir iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Pieteikumam atļaujas atjaunošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 43.pantu pievieno šādus dokumentus:
• jebkādu jaunu informāciju, ko prasa datu prasību vai kritēriju grozījumu dēļ
• pierādījumu, ka jaunie dati ir vākti tādu datu prasību vai kritēriju dēļ, kas nebija spēkā, kad piešķīra augu aizsardzības līdzekļa atļauju
• jebkādu pieprasītu informāciju, lai pierādītu, ka augu aizsardzības līdzeklis atbilst regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz tā sastāvā esošās darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista apstiprinājuma atjaunošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 41. un 67.punktu, vai 42.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti"):
• 9248,67 EUR (ja Latvija ir novērtējuma sagatavotāja zonā);
• 853,72 EUR (ja Latvija ir iesaistītā valsts).

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Valsts nodevas samaksa
Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta 2.daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki