Atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.
Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā, kuru apstiprina, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Lēmums pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 33. pantu tiek pieņemts:
- viena gada un sešu mēnešu laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu (ja Latvija ir novērtējuma sagatavotāja zonā)
- viena gada un desmit mēnešu laikā (ja Latvija ir iesaistītā valsts)
• Lēmums pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 40. pantu tiek pieņemts 120 dienu laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

• Pieteikumam atļaujas izsniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.pantu pievieno šādus dokumentus:
- pilnīgu dokumentāciju un kopsavilkumu par katru attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa datu prasību punktu
- katrai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam, ko satur augu aizsardzības līdzeklis, pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju par katru prasību punktu attiecīgajai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam
- katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un atkārtotiem izmēģinājumiem un pētījumiem ar mugurkaulniekiem
- pamatojumu, kādēļ iesniegtie izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi ir vajadzīgi pirmās atļaujas izsniegšanai vai atļaujas nosacījumu grozījumiem
- vajadzības gadījumā maksimālā atlieku līmeņa noteikšanas pieteikuma kopiju, kā minēts Regulas (EK) Nr.396/2005 7.pantā, vai pamatojumu, kādēļ šāda informācija nav sniegta
- marķējuma projektu

• Pieteikumam atļaujas izsniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 40.pantu pievieno šādus dokumentus:
- atsauces dalībvalstī piešķirtās atļaujas kopiju, kā arī atļaujas tulkojumu latviešu valodā
- oficiālu izziņu, ka augu aizsardzības līdzeklis ir identisks tam, kura lietošanai izdota atļauja atsauces dalībvalstī
- pilnīgu vai kopsavilkuma dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.panta 3.punktu
- atsauces dalībvalsts novērtējuma ziņojumu, kurā ir informācija par augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu, un attiecīgo lēmumu

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu atļaujas izsniegšanai;
• pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai;
• reģistrē augu aizsardzības līdzekli Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
• izsniedz reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 36. un 37.punktu, vai 39.punktu, vai 40.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti"):
• pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.pantu:
- 16363,01 EUR (ja Latvija ir novērtējuma sagatavotāja zonā)
- 2845,74 EUR (ja Latvija ir iesaistītā valsts)
• pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 40.pantu 2845,74 EUR

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Valsts nodevas samaksa
Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta 2.daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki