Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (Ķeguma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt izziņu par savu vai savu nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
Fiziskās un juridiskās personas var saņemt izziņu par citas personas dzīvesvietu uz motivēta iesnieguma pamata, pievienojot pamatojumu apliecinošus dokumentus un norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Persona klātienē Ķeguma novada, Birzgales, Rembates VPVKAC vai neklātienē pa pastu, parakstot pašrocīgi, uz e-pastu vai e-adresi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz pieprasījumu izziņai par savu, savu nepilngadīgo bērnu vai citas personas deklarēto dzīvesvietu.

Valsts nodeva 2,50 EUR, kas samaksājama Ķeguma novada pašvaldības kasē vai uz vienu no norādītajiem kontiem http://www.kegumanovads.lv/lv/novadadome/dome
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:
• politiski represētā persona;
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
• persona ar invaliditāti;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
• trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Ķeguma novada pašvaldība
VPVKAC
Birzgales valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ķeguma valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Rembates valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene Ķeguma novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@kegums.lv
Pasts Ķeguma novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Izziņas izsniegšana
Gadījumā, ja persona pieprasījumu iesniedz klātienē, tā uzreiz var saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
Pēc neklātienē iesniegta pieprasījuma apstrādes tiek sagatavota izziņa un izsniegta atbilstoši iesniegumā norādītajam kanālam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus