Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt:
* personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
* dzimšanas apliecību, ja tiek deklarēta  nepilngadīga bērna dzīvesvieta;
* personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokumentu, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu;

Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Inčukalna novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 66954820
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Inčukalna novada dome
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs  ir 4,27 euro. Maksājums veicams klātienē pie pakalpojuma saņemšanas.

No valsts nodevas par dzīvesvietas deklarēšanu ir atbrīvoti:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvevsietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
11. personas, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments, ja tāds nav pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Inčukalna novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 66954820
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Inčukalna novada dome
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / 3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas veikšanas, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas deklarēšanu, pamatojoties uz snieto informāciju, PMLP datu sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Inčukalna novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 66954820
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Inčukalna novada dome
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: