Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Par jaunu ēku būvniecības atļaujas izsniegšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Baltinavas novada domei adresētu iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu, elektroniski nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Iesniegumā norāda šādu informāciju:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, īpašnieks vai, ja tāda nav,- tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs;
2) būvniecības veidu;
3) ziņas par objektu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Atbilde saņemama atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki