Nekustamā īpašuma iznomāšana/izīrēšana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu, piekrītošo vai tiesiskajā valdījumā esošu nekustamo īpašumu, Baltinavas novada domē iesniedz iesniegumu.
Neapbūvētu zemesgabalu noma - informācija par neapbūvētiem zemesgabaliem, kā nomas objektiem, tiek ievietota pašvaldības mājaslapā internetā, informatīvajā izdevumā un publiski pieejamā vietā novada domes ēkā. Ja uz zemesgabala nomu piesakās viens pretendents, slēdz nomas līgumu ar vienīgo pretendentu; ja piesakās vairāki vienādas prioritātes pretendenti, tiek izstrādāti izsoles noteikumi un tiek rīkota nomas tiesību izsole starp pretendentiem.
Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma – informācija par iznomājamām telpām, ēkām/būvēm tiek ievietota pašvaldības mājaslapā internetā. Ja uz nomu piesakās vairāki pretendenti, tad tiek rīkota nomas tiesību izsole.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
1. Neapbūvētu zemesgabalu noma: iesniegums (veidlapa) vai iesniegums noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus.
Iesniegumā jānorāda:
- nomas objektu, adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
- nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
2. Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma: iesniegums (veidlapa) vai iesniegums noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus.
Iesniegumā jānorāda:
- nomas objektu, adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
- nomas laikā plānotās darbības nomas objektā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Atbilde saņemama atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki