Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aprūpe mājās (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk - sociālais dienests) un iesniedz:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
3) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību;
4) dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi šādu objektīvu apstākļu dēļ (apgādnieka slimība, apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām, apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kura fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi, apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa, apgādnieks nedzīvo ar aprūpējamo personu vienā dzīvesvietā un tam ir grūtības dzīvesvietas attāluma dēļ nodrošināt aprūpi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Ķeveles klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Lielauces pagasta klientu apkalpošanas punkts
Parādīt visus...
Pasts Auces novada Sociālais dienests
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu un informē personu par šo lēmumu. Par atteikumu piešķirt pakalpojumu persona tiek informēta rakstiski.
Sociālais dienests nosūta pakalpojuma pieprasījumu pakalpojuma nodrošinātājam - biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība".
Aprūpes pakalpojuma īstenošanas plānu sastāda un tā īstenošanu nodrošina biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek pieņemts lēmums un informēts pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts divos līmeņos. Aprūpes pakalpojums I līmenī tiek sniegts ne vairāk kā 24 stundas mēnesī, bet II līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.

Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā personām, kuras ir sasniegušas 85 gadu vecumu, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, un personām, kuru ienākuma līmenis nepārsniedz 55 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
Aprūpes mājās pakalpojums no Dienesta budžeta līdzekļiem ar personas līdzfinansējumu tiek finansēts 95 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki par 55 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz ienākumu līmeni 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
85 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz ienākumu līmeni 95 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
70 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī pārsniedz 95 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Ķeveles klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Lielauces pagasta klientu apkalpošanas punkts
Parādīt visus...
Pasts Auces novada Sociālais dienests
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: