Adreses noteikšana un maiņa (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.

Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Pļaviņu novada domes lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1) iesniegums;
2) pilnvarojuma apliecinājums pilnvarotām personām (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas);
3) īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
4) ja īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā - pašvaldības, Zemes komisijas vai Valsts zemes dienesta lēmums par īpašuma piešķiršanu par samaksu;
5) ja iesniegumu iesniedz tiesiskais valdītājs - zemes nomas līgums;
6) ja jaunbūve nav reģistrēta Valsts zemes dienestā - Arhitektūras un plānošanas uzdevuma vai būvatļaujas kopija.

Par atkārtotu lēmumu par adreses piešķiršanu pašvaldības nodeva EUR 0,70 (Pļaviņu novada domes 2012.gada 27.septembra saistošie noteikumi nr.17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”.)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki