Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, sniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas (izziņu) par personas vai viņa nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošo personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta vai reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, sniedz, ja pieprasītājs iesniegumā norāda leģitīmu mērķi un tiesisku pamatojumu ziņu saņemšanai par citu personu, un iesniegumam pievieno pamatojumu apliecinošus dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
2 stundu - 5 darbdienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē:
- Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
- Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Klintaines pagastā,
- Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā.
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu:
- Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,
- Klintaines pagasta pārvalde, “Kūlīši”, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129,
- Vietalvas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109.

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
- iesniegums;
- dokuments (-i), kas pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu, ja ziņas tiek pieprasītas par trešo personu.

Ja ziņas pieprasītas par savu vai likumīgi pārstāvamās personas dzīvesvietu, jāsamaksā valsts nodeva 2,50 eiro apmērā.
Ja ziņas pieprasītas par citas (trešās) personas dzīvesvietu un pieprasītājs ziņas vēlas saņemt:
- divu stundu laikā –35,00 eiro (valsts nodeva),
- vienas darbdienas laikā - 25,00 eiro (valsts nodeva),
- piecu darbdienu laikā  - 12,50 eiro (valsts nodeva),
- triju darbdienu laikā (elektroniski parakstīta izziņa) – 10,00 euro (valsts nodeva).
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Klintaines pagasta pārvalde
Pļaviņu novada dome
Vietalvas pagasta pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
- Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
- Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Stukmaņos, Klintaines pagastā,
- Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā.

Neklātienē – nosūtot pa pastu uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.

Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Klintaines pagasta pārvalde
Pļaviņu novada dome
Vietalvas pagasta pārvalde