Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
Saņēmēji:
Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs ( juridiska persona) klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā pieteikumu (speciālu veidlapu), kurā norāda sekojošas ziņas:
1.1. licences pieprasītāja nosaukums,
1.2. juridiskā adrese,
1.3. tālruņa numurs,  e-pasta adrese,
1.4. kontaktpersonas vārds un uzvārds,
1.5.  licencējamās programmas nosaukums,
1.6. vieta, kur tiks realizēta izglītības programma
1.7. Licences saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu)
2. Pasūtītājs ( fiziska persona) klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā pieteikumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. licences pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods,
1.2. deklarētā dzīvesvietas  adrese,
1.3. tālruņa numurs, e-pasta adrese,
1.4.  licencējamās programmas nosaukums,
1.5. vieta, kur tiks realizēta izglītības programma
1. 6. Licences saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu)

2. Pieteikumam kā pielikumu pievieno  licencējamās programmas aprakstu datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un
uzdevumus, sasniedzamo rezultātu, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība
1. izskata iesniegto pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus;
2.pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
3. pieņem lēmumu par licences izsniegšanu uz 1-2 gadiem vai  atteikumu izsniegt licenci, iepriekš izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu;
4. noformē un izsniedz licences;
5. licences nozaudēšanas gadījumā pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma
saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu uz kura ir atzīme “Dublikāts”.
6. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki