Pedagoģiski medicīniskā komisija
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojums nosaka  atzinuma par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei izsniegšanu, atzinumu ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei izsniegšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgs izglītojamais, nepilngadīga izglītojamā vecāki, bāriņtiesas iecelts likumiskais pārstāvis, bāriņtiesas pārstāvis vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis) personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē iesniedz  iesniegumu, kurā norāda:
- Pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelta likumiskā pārstāvja, bāriņtiesas pārstāvja  vārdu un uzvārdu adresi, tālruņa numuru;
- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
- izglītojamā  dzīvesvietas adresi;
- Izglītības iestādes, kuru apmeklē/mācās, nosaukumu, grupu/klasi.
2. Iesniegumam pievieno
- Izglītības iestādes informāciju par izglītojamo;
- Psihologa, logopēda un speciālā pedagoga atzinumu;
- Ģimenes ārsta izziņu par vispārējo veselības stāvokli;
- Psihiatra atzinums;
- Izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējumu, izglītojamā rakstu darbus.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Telefons 64607173
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, jāiesniedz augstāk minētie dokumenti un jāuzrāda: vecāku pase vai likumisko pārstāvju pase un aizgādību apliecinošs dokuments, bāriņtiesas pārstāvja dienesta apliecība un bērna dzimšanas apliecība. Pilngadīgam izglītojamajam – pase.
Pamatojoties uz izglītojamā izpētes rezultātiem, Pedagoģiski medicīniskā komisija izsniedz atzinumu par izglītības turpināšu atbilstoši attiecīgajai izglītības programmai, mājas apmācības ieteikšanu, konsultēšanu vai iesaka apmeklēt Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Telefons 64607173