Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (Saldus novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Saldus novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā un gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, zemes īpašnieka pilnvarota persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids.
Termiņš:
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums tiek pieprasīts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei  (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, iesniegumā norādītā e-pasta adrese)
Lai saņemtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.
Iesniegumā ietver šādu informāciju:
1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
Iesniegumam pievieno:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Persona brīvā formā sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
1) klātienē;
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv;
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
4) pa pastu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Ezeres pagasta pārvalde
Kursīšu pagasta pārvalde
Lutriņu pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts pasts@saldus.lv
Pasts Saldus novada pašvaldības KAC
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pēc iesnieguma saņemšanas tiek gatavots lēmumprojekts, kas tiek izskatīts tuvākajā Attīstības un vides aizsardzības komisijā, Teritoriālajā komitejā un Domes sēdē. Pēc domes sēdes 5 darba dienu laikā tiek sagatavota atļauja un rēķins par valsts nodevu.

Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.

Norēķini ar skaidru naudu – Nav iespējami
Bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju saņem klātienē iesnieguma iesniedzējs vai pilnvarotā persona.
Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63807280
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki