Asenizatoru reģistrācija (Saldus novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Saldus novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus (turpmāk – asenizators) vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus un kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī Saldus novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās” noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos saistošajos noteikumos norādītie dokumenti
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona sagatavoto iesniegumu var iesniegt:
1) klātienē;
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv;
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
4) elektroniski e-adresē ar drošu elektronisku parakstu;
4) pa pastu.

Asenizators iesniegumam pievieno:
1) noslēgto līgumu kopijas ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem
2) dokumentu kopijas, kas apliecina, ka īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas transportlīdzeklis (asenizācijas cisterna), ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi. Ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, iesniedz transportlīdzekļu nomas līguma kopiju.
3) citu dokumentu kopijas, kas noteiktas saistošo noteikumu 3.pielikumā.
4) asenizācijas pakalpojuma cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63807280
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@saldus.lv
Pasts Saldus novada pašvaldības KAC
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli _DEFAULT@90009114646
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pašvaldība veic asenizatora reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:
- klātienē;
- uz e-pastu;
- uz e-adresi;
- pa pastu.
Ja nav norādīts – korespondences veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63807280
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki