Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Saldus novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Saldus novada pašvaldība
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā, un kad koku apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasniedzis MK 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumā noteiktos lielumus.
Atļauja nav nepieciešama augļu koku un koku, kura celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm, ciršanai.
Saskaņā ar MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā - pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāaizpilda iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai ārpus meža.

Persona sagatavoto iesniegumu var iesniegt:
1) klātienē Saldus novada pašvaldības KAC vai pagastu pārvaldēs;
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv;
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
4) pa pastu.

Papildus informācija pa tālruni 25479815.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Ezeres pagasta pārvalde
Kursīšu pagasta pārvalde
Lutriņu pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts pasts@saldus.lv
Pasts Saldus novada pašvaldības KAC
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63807280
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegumu izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Saldus pilsētas teritorijā labiekārtošanas speciālists, pagasta teritorijā – pārvaldes vadītājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:
1) klātienē;
2) uz e-pastu: atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
3) pa pastu.

Ja nav norādīts – korespondences veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63807280
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki