Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
SIVA par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jaunas profesijas vai savu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei pielāgotā vidē  cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot arī ērtu pārvietošanos ratiņkrēslā.
SIVA Eiropas Sociālā fonda projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) vai garīga rakstura traucējumiem.
Profesionālā rehabilitācija ietver:
1) profesionālās piemērotības noteikšanu (līdz 10 dienām),
2) profesionālās kvalifikācijas iegūšanu kādā no izglītības vai studiju programmām SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā,
3) individuālo sociālo rehabilitāciju, atbilstoši ārsta ieteikumam,
4) darbā iekārtošanās atbalsts pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējamā invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
8 (10 kalendārās dienas).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt informāciju par Profesionālās piemērotības noteikšanu un norises laikiem var:
1) pa tālruni 29249084 (budžeta ietvaros), 27064068 (projekta ietvaros)
2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv
3) SIVA mājas lapā www.siva.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālā piemērotība
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, dienesta viesnīca (nepieciešamības gadījumā), transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālā piemērotība
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA