Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana vispārēja un slēgta tipa aptiekām
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pirms zāļu izplatīšanas, nepieciešams saņemt speciālu atļauju (licenci): vispārēja tipa vai slēgta tipa aptiekas darbībai.
Izmaiņu gadījumā nepieciešams iesniegt Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk - ZVA) informāciju par notikušajām izmaiņām.

Vispārēja tipa aptieku drīkst izveidot:

1) Fiziska persona – farmaceits prakses vai kopprakses veidā saskaņā ar Civillikumu (kā saimnieciskās darbības veicējs) vai kā individuālais komersants;

2) Juridiska persona (kapitālsabiedrība), kuras kapitāldaļu (vismaz 50%) turētājs ir farmaceits vai kuras valdē vismaz puse no valdes locekļiem ir sertificēti farmaceiti.

Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai tādā farmaceitiskās darbības vietā, kas atbilst šādiem kritērijiem:
•apdzīvotajā vietā (pilsētā vai ciemā) – ja nav pārsniegts maksimāli pieļaujamo aptieku skaits (apdzīvotā vietā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, drīkst atvērt/darboties 2 vispārēja tipa aptiekas) un ne tuvāk par 500 metriem no citas funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā veic zāļu izgatavošanu vai kura strādā visu diennakti;
•ārpus apdzīvotām vietām (pagasta vai novada lauku teritorijā) – ne tuvāk par 5 km no jau funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas.

Izņēmuma gadījumos aptieku var atvērt arī farmaceita asistents (kā individuālais komersants vai vienīgais kapitālsabiedrības īpašnieks), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km attālumā neatrodas funkcionējoša vispārēja tipa aptieka vai tās filiāle (šādā gadījumā ZVA izsniedz terminētu vispārēja tipa aptiekas licenci uz 5 gadiem).

Slēgta tipa aptieku drīkst atvērt stacionāra ārstniecības iestāde vai dienas stacionārs.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Publisko tiesību vai privāto tiesību juridiska persona, kas reģistrējusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nodarbojas ar farmaceitisko (veterinārfarmaceitisko) darbību.
Termiņš:
Farmācijas likumā vai Administratīvā procesa likumā, speciālajos tiesību aktos noteiktajā termiņā (no 30-120 dienām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Kā saņemt vispārēja tipa aptiekas licenci?

Lai saņemtu licenci, vispirms ZVA jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt izvēlēto aptiekas farmaceitiskās darbības vietu.

Iesniegumā jānorāda:
•precīza plānotās farmaceitiskās darbības vietas adrese;
•[ieteicams] telpu grupas, kurā tiks izvietota aptieka, kadastra apzīmējums (17 cipari);
•ir/nav plānots aptiekā veikt speciālās darbības nosacījumus – zāļu izgatavošana aptiekā vai strādā visu diennakti
Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 19.10.2011.  noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”.

Pakalpojuma saņemsanai ZVA jāiesniedz iesniegumu:
1) Speciālas atļaujas (licences) vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai)  (Noteikumu Nr. 800, 5.pielikums);

2) speciālas atļaujas (licences) slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai)  (MK noteikumu Nr.800, 5.pielikums).

Dokumenti tiek virzīti izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
Izmaiņu gadījumā licences lietas papildināšanai jāsniedz informācija 10 darbdienu laikā.
Ja jāveic izmaiņas licencē, informācija par izmaiņām jāsniedz 5 darbdienu laikā.

Iesniegumu nosūta  e-dokumenta formā (e-parakstīts iesniegums) uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv vai pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
NORĒĶINU KĀRTĪBA
1. Ja tiek veidota jauna vispārēja tipa aptieka, tad:
- par aptiekas darbības vietas izvērtēšanu noteikta samaksa atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (29.p.) – 72,00 EUR un
- Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu.
- par licences izsniegšanu (pirms tās saņemšanas) jāmaksā valsts nodeva:
o aptiekām, kuras tiek atvērtas pilsētās – 284,57 EUR
o aptiekām, kuras tiek atvērtas ārpus pilsētām – 42,69 EUR.

2. Ja tiek veiktas  vispārēja tipa aptiekas licences pārreģistrēšana (izmaiņas licencē), tad:
- gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai jāveic reizi gadā  atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (27.p.) – 200,00 EUR;
- par licences pārreģistrēšanu  (pirms tās saņemšanas) jāmaksā valsts nodeva:
o aptiekām, kuras tiek atvērtas pilsētās – 28,46 EUR;
o aptiekām, kuras tiek atvērtas ārpus pilsētām – 4,27 EUR
Atlaide 100% apmērā no gada maksas par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai tiek piemērota, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:
-  komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, kam ir izsniegta ne vairāk kā viena vai divas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, ja apgrozījums vispārēja tipa aptiekai iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR(bez PVN); vai
-   vispārēja tipa aptiekai ārpus pilsētas, kuras apgrozījums iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR (bez PVN).
Atlaide tiks piemērota, ņemot vērā valsts statistikas pārskatus.
Pēc pakalpojuma sniegšanas vai par gada maksu uz licences turētāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.
Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.
ZVA rekvizīti:
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Valsts nodevas samaksa:
Valsts kase
reģistrācijas numurs: 90000050138
konts: LV48TREL1060000921500
BIC TRELLV22,
Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par jaunas aptiekas licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu [komersanta nosaukums]
Par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu slēgta tipa aptiekai netiek piemērota valsts nodeva un ZVA pakalpojumu maksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
3. solis / Lēmuma par Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pieņemšana un publicēšana
Lēmums par licences izsniegšanu / pārreģistrēšanu vai atteikums izsniegt / pārreģistrēt  licenci tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Aktuālā informācija par licencētajām aptiekām pieejama ZVA tīmekļa vietnē: Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrs; Speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10. dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv