Informācijas par Latvijas medicīnisko ierīču (MI) ražotājiem un to ražotajām MI iesniegšana izvērtēšanai un iekļaušanai datu bāzēs
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izskata I klases, in vitro diagnostikas un pēc pasūtījuma ražotu medicīnisko ierīču (MI) ražotāja, kā arī MI (kurām ir CE marķējums) sistēmu vai procedūru komplektu sagatavotāja, kura komercdarbības vieta reģistrēta Latvijas Republikā, iesniegto informāciju un ievada attiecīgo informāciju sistēmās LATMED un EUDAMED
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
10 (desmit) kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un nepieciešamo informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas ievada attiecīgo informāciju LATMED un EUDAMED.
Zāļu valsts aģentūra informē iesniedzēju rakstveidā par informācijas ievadīšanu datu bāzēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība

Samaksa par pakalpojumu "Informācijas izskatīšana par I klases, in vitro diagnostikas un pēc pasūtījuma ražotu medicīnisko ierīču ražotāja, kā arī medicīnisko ierīču (kurām ir CE marķējums) sistēmu vai procedūru komplektu komplektētāja (kura komercdarbības vieta reģistrēta Latvijas Republikā) darbības uzsākšanu un attiecīgās informācijas iekļaušana LATMED un EUDAMED" noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (57.p.) - 100,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus