Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem, kuram ir piešķirts personas kods, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā (izņemot bērnu, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju) un kurš neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Atbalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, adoptētājam, aizbildnim vai vienam no audžuģimenes locekļiem, personai, kurai bērns nodots pirms adopcijas aprūpē, citai personai, kura faktiski audzina bērnu, ja bērna personisko interešu aizsardzībai pieņemts atbilstošs bāriņtiesas lēmums, kā arī pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai pašam bērnam pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par atbalsta piešķiršanu.
Atbalstu piešķir uz laiku līdz ārsta (sertificēta gastroenterologa) izziņā, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija, noteiktās atkārtotās pārbaudes termiņam (bet ne ilgāk par 2 gadiem).
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/valsts-atbalsts-ar-celiakiju-slimiem-berniem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas bērnam, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai, kurš studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem, katru mācību gadu jāiesniedz mācību iestādes izziņa. Ja bērns mācās ārvalstīs, atbalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē). Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...