Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu organizēšanai (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Īss apraksts:
Publisks pasākums- fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā.Publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez tās ir pieejama ikvienai fiziskai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.Atļauja publiska pasākuma organizēšanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā laikā un vietā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības teritorijā.Ja pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, tad nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.
Atļauja nav nepieciešama, ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums saskaņā ar "Publisku izklaides pasākumu drošības likuma" prasībām. Jāveic nepieciešamie maksājumi novada domes kasē vai jāveic pārskaitījums uz norādīto novada domes kontu bankā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasījuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus