Atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rēzeknes novada administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības vecākais vides aizsardzības speciālists. Tās darbību regulē MK 08.09.2009 noteikumi Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona bez nodokļu parādiem. Ja bijusi saņemta iepriekšējā atļauja (licence), tās darbības periodā nevar būt vairāk kā 2 reizes gadā pārkāptas zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no juridiskas personas (zvejnieka), norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas adresi, telefona numuru, zvejai paredzēto ūdeņu nosaukumu, kuģa (laivas) reģistrācijas numuru un nosaukumu.
Pielikumā:
1. Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins;
3. VID izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;
4. CSSD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.
Iesnieguma veidlapa dota 08.09.2009. MK noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā)
Iesniegumu veidlapas: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/vide/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.SOLIS Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA