Muitas procedūra – pagaidu ievešana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas procedūra - pagaidu ievešana - ļauj izmantot Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot. Preces, kas ievestas uz laiku, pilnīgi vai daļēji atbrīvo no ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem un nepiemēro tām tirdzniecības politikas pasākumus.
Muitas procedūru - pagaidu ievešana - ar pilnu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem var piemērot saskaņā ar Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 208.-216.pantā un 219.-236.pantā paredzētajiem nosacījumiem un preču izmantošanas mērķiem.
Precēm, kurām nevar piešķirt pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 208.-216.pantu un 219.-236.pantu, var piešķirt daļēju atbrīvojumu no muitas nodokļa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura Savienībā vai ārpus Savienības muitas teritorijas reģistrēta persona, kura spēj garantēt darbību pareizu izpildi.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noformētu muitas procedūru – pagaidu ievešana, precei jāatbilst noteiktajiem izmantošanas mērķiem. Preču  nodošanai pagaidu ievešanai jāsaņem atļauja no muitas iestādēm:
- vienkāršotu kārtību piemēro gadījumos, kad precēm tiek piešķirts pilnīgs atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa. Šajā gadījumā  muitas deklarācija tiek iesniegta muitas kontroles punktā. Piemērojot pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 8.punkts):

- preču izmantošanas veids;
- preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
- paredzamais noslēgšanas laikposms;
- ierosinātā noslēgšanas iestāde;
- izmantošanas vieta.
-  piemērojot vispārējo kārtību, atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz pieteikumu  (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 7.punkts) par atļaujas saņemšanu (piemēro gadījumos, kad precēm nevar piešķirt pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa).
Piemērojot muitas procedūru – pagaidu ievešana, jāiesniedz galvojums, izņemot:
• ja muitas deklarāciju var iesniegt mutiski vai veicot jebkādu citu darbību, kas minēta Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 141.pantā;
• materiāliem, ko starptautiskā satiksmē izmanto aviosabiedrības, kuģošanas sabiedrības vai dzelzceļa sabiedrības vai pasta pakalpojumu sniedzēji ar nosacījumu, ka minētajiem materiāliem piestiprinātas īpašas atšķirības zīmes;
• iepakojumam, ko importē bez kravas, ar nosacījumu, ka tiem ir neizdzēšams, nenoņemams marķējums;
• ja pagaidu ievešanas atļaujas iepriekšējais turētājs ir deklarējis preces pagaidu ievešanas procedūrai saskaņā ar Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 136.pantu vai 139.pantu un minētajām precēm tādā pašā nolūkā pēc tam piemērota pagaidu ievešana.
Maksimālais termiņš, kādā preces var atrasties muitas procedūrā - pagaidu ievešana, ir 24 mēneši, izņemot Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 217.-218.pantā un 237.pantā  pantā minētos gadījumus, kad prece ir jāizved pirms minētā termiņa (atkarībā no ievedamo preču veida).
Pagaidu ievešanas procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 215.pants).
Komersanti muitas procedūras – pagaidu ievešana –   noformēšanai izmanto EMDAS komersanta moduli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvalde
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvalde
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...