Atļauja pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā statusa izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja dod tiesības šīs atļaujas turētājam piemērot TIR procedūru, neuzrādot preces, transportlīdzekli un TIR karneti nosūtītāja muitas iestādei. Atļauju var  piemērot tikai  Savienības un ārpussavienības preču izvešanai no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Atļauju izsniedz Latvijas Republikā reģistrētai personai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Atļauju izsniedz Latvijas Republikā reģistrētām personām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.603 23.punktā noteikto informāciju.
Iesniegumam pievieno tās vietas plānu, kur paredzēts uzsākt TIR procedūru. Plānā jābūt norādītam iesnieguma iesniedzēja nosaukumam un EORI numuram, precīzi iezīmētai un skaidri identificējamai telpas vai teritorijas adresei un atrašanās vietai. Plānu nepievieno, ja minētā vieta tiek izmantota, piemērojot citu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu atļauju.
Atļauju izsniedz, ja:
- komersants ir izpildījis normatīvajos aktos noteiktās prasības;
-  vieta, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, atrodas tās personas īpašumā, kura pieprasa atļauju, vai personai, kura pieprasa atļauju, ir attiecīgās teritorijas nomas tiesības;
- persona ir veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbildīgā persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
- persona nav pasludināta par maksātnespējīgu.
Atļauju izsniedz, ja:
- persona ir reģistrēta Latvijas Republikā;
- personai nav sodāmības par smagiem vai atkārtotiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem;
- personas (juridiskas personas) valdes vai padomes loceklis nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem personai (juridiskai personai) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
- garantējošā asociācija (biedrība „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto””) ir sniegusi pozitīvu atzinumu par personas atbilstību 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.603 27. punktā minētajām prasībām;
- personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu) vai arī attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un persona pilda parādu saistības (šis nosacījums nav piemērojams, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku);
- personai ir stabils finansiālais stāvoklis un pietiekami finanšu resursi saistību izpildei, ko iespējams izvērtēt, pamatojoties uz iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem;
- persona nodrošina tranzīta dokumentu iesniegšanu elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši veidam, kāds norādīts pieprasījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA