Plantāciju mežu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  nav reģistrēta kā mežs un atbilst 02.05.2012. Mk noteikumu Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" prasībām.  Pakalpojuma rezultātā Meža valsts reģistrā meža nogabala   aprakstā tiek reģistrēta pazīme "plantāciju mežs".
Saņēmēji:
Jebkura persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - Mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Klients var iegūt arī nepieciešamo informāciju par nepieciešamo pakalpojumu.

Nepieciešamie dokumenti: meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskats par meža ieaudzēšanu vai iesniegums (meža ieaudzēšanas pārbaudes veikšanai), kurā meža īpašnieks norāda, ka vēlas ieaudzēt plantāciju mežu un norāda plantāciju meža ieaudzēšanas mērķi. Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība sadalījumā par nogabaliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...