Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem vai to pilnvarotajām personām, kuri, saskaņā ar Meža likuma 29.pantu nodrošina  pirmreizēju meža inventarizāciju savā īpašumā vai valdījumā un inventarizācijas  datu   iesniegšanu VMD. Meža inventarizācija ir jāveic vismaz reizi 20 gados, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts veikt to atkārtoti. VMD iesniedzamā informācija sastāv no vispārīgās meža informācijas un nogabalu raksturojošiem rādītājiem un  inventarizētās platības meža zemes plāna. Persona vēršas VMD ar lūgumu reģistrēt meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā. VMD izvērtē iesniegto datu atbilstību situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām un pieņem lēmumu par datu reģistrēšanu vai lēmumu atteikt reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas VMD pieņem lēmumu. Lēmumu paziņo iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Klients var iegūt arī nepieciešamo informāciju par nepieciešamo pakalpojumu.

Inventarizācijas lietas saturu nosaka 12.02.2013. MK noteikumi Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi". Inventarizācijas lietu iesniedz meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...