Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs.  Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu, kurā norāda ieaudzēto koku sugu, kociņu augstumu, skaitu un platību. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto platību un pieņem lēmumu par  mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu  vai  lēmumu  atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu.  Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās-Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās- teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai lauksaimniecības zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus VMD, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Klients var saņemt arī konsultācijas par pakalpojumu.

Ieaudzēšanas pārskatam pievieno platības uzmērījumu un robežplānu, kurā ir iezīmēta ieaudzētā platība. Iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt VMD.

Jāiesniedz brīvas formas iesniegums vai ES atbalsta pasākumu ietvaros - speciāli izstrādātas veidlapas.

Nepieciešamie dokumenti:
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskats par meža ieaudzēšanu vai iesniegums (meža ieaudzēšanas pārbaudes veikšanai). Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība sadalījumā par nogabaliem. Mežu lauksaimniecības zemē var ieaudzēt, ja to neierobežo normatīvie akti, piem., pašvaldības teritorijas plānojums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...