Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieka pienākums ir noteiktā termiņā atjaunot  vienlaidus nocirstās meža platības. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valsts meža dienestam. Valsts meža dienests pārbauda atjaunoto platību dabā un tās atbilstību  un pieņem lēmumu atzīt platību par atjaunotu vai lēmumu par platības neatzīšanu par atjaunotu. Informācija par atjaunotajām platībām tiek reģistrēta Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks VMD atkārtoti pieprasa vienā un tai pašā mežaudzē veikt pārbaudi, tad VMD piemēro maksu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izcenojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā, atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus.

Jāiesniedz brīvas formas iesniegums vai ES atbalsta pasākumu ietvaros - speciāli izstrādātas veidlapas.

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizpilda pārskata veidlapu par meža atjaunošanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Veidlapa pieejama VMD mājas lapā sadaļā-meža īpašnieki-pārskata veidlapas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...