Medību tiesību nomas piešķiršana (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mednieku kolektīviem iespējams pieteikties uz medību tiesību nomu Salas novada  pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās  medību  platībās ar termiņu uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt uz mazāku termiņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Medību kolektīvs, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts mežu dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 m no pašvaldības medību platības; medību  kolektīvs,  kurā  vairāk  kā  50%  biedru  par savu  dzīves  vietu  ir  deklarējuši Salas novada  pašvaldības  administratīvo  teritoriju,  un  kuram  ir  Valts  meža  dienesta  meža  kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; mednieku kolektīvs un persona, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;mednieku  kolektīvs,  kura  juridiskā  adrese  reģistrēta Salas novada  pašvaldības administratīvajā teritorijā; Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
juridiskajai personai: pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, Uzņēmuma reģistra izziņu par juridisko adresi, kontakttālruni; pārstāvja vārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības; medību kolektīva biedru sarakstu; statūtus.
Fiziskajai personai: pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi; ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Katru gadu ne vēlāk , kā līdz 1. martam pašvaldībā pie informācijas stenda un pašvaldības vietnē norāda informāciju par pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi; pašvaldībā  no  1.  marta  līdz  15.  martam  pretendents  iesniedz  iesniegumu,  norādot  medību platību, uz kuras medību tiesību nomu pretendē, pievienojot  dokumentus; ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums; ja  pieteikušies  vairāki  pretendenti,  medību  tiesību  nomas  līgumu  slēdz  ar  personu,  kurai ir medību tiesību nomas pirmtiesība; ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti-notiek izsole. Izsoles rīkotājs ir pašvaldības  Privatizācijas un pašvaldības īpašuma atsavināšanas  komisija. Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šīs kārtības noteiktā nomas maksa visaugstāk nosolītā cena ir nomas maksa par 1ha gadā. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. Informācija par izsoli ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms izsoles tiek publicēta Salas novada pašvaldības vietnē un izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā.  Pretendents  iesniedz  pieteikumu,  parakstās  izsoles  noteikumos,  ka  ir  iepazinies  ar  izsoles norises kārtību. Izsoles dalības maksa 10 LVL. Pretendenta  pienākums,  iesniedzot  dokumentus  un  piedaloties  izsolē,  ir  ievērot  izsoles nolikuma prasības. Pretendentu izvērtēšana: līdz izsoles sākumam pašvaldībā izvērtē pretendentu atbilstību nolikuma prasībām; izsolē  nedrīkst  piedalīties pretendenti,  kuri  nav  nokārtojuši  finansiālās  saistības  ar Salas novada pašvaldību par medību tiesību nomu vai nav iesnieguši visus dokumentus; pretendenti, kuri atbilst prasībām tiek reģistrēti kā medību nomas tiesību izsoles pretendenti. Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir nomaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nomas tiesību pretendents 10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no līguma slēgšanas ir atteicies. Ja  nomas  tiesību  pretendents,  kurš  nosolīja  augstāko  nomas  maksu,  atsakās  slēgt  līgumu, komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo  augstāko nomas maksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus