Meža ieaudzēšana

Atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes uzturēšanai. Atbalstu piešķir, ievēr...

Mednieka sezonas karte

Gan limitēto, gan nelimitēto dzīvnieku medīšanai nepieciešama mednieka sezonas karte.

Plantāciju mežu reģistrācija

Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantācij...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA