Meža ieaudzēšana

Pasākuma aktivitātes: 1. Meža ieaudzēšana un kopšana 2. Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. Papildus nosacījumi: - viens pretendents plānošanas peri...

Plantāciju mežu reģistrācija

Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantācij...

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģis...

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Meža īpašnieka pienākums ir noteiktā termiņā atjaunot vienlaidus nocirstās meža platības. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valst...

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienesta mežniecībā pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc p...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA