Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja publiskās vietās (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas veikt ielu tirdzniecības organizēšanu ielu tirdzniecības vietās Liepājas pašvaldībā, iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) pieteikumu atļaujas saņemšanai.

Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina šajos noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību izpildi.

- Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.
- Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tirdzniecības organizators ir:
- juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību,
- publiska persona, kura saņēmusi  pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai personai Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā jāiesniedz iesniegums (sk. “Veidlapa_3”) un nepieciešamie dokumenti:
a) ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi, adrese, tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits;    
b) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu –, vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot pašvaldības iekārtotajā ielu tirdzniecības vietā);
c) pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma vietas īpašnieka vai tās pārstāvja piekrišana, ja tiek aizsegts pastāvīgās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogs vai reklāmas stends;
d) speciālas atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
e) ar Liepājas pilsētas Būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabalu robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, sarežģītās pilsētvides situācijā arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā divos eksemplāros;
f) ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – ar Būvvaldi saskaņota pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, objekta vizuālais dizaina risinājums.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi)).

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04779.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@liepaja.lv
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04779
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodevas apmērs tirdzniecības veidiem noteikts Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”).

Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Maksājuma mērķī jānorāda ielu tirdzniecības veids un tirdzniecības vietas adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:
- klātienē,
- pasts,
- e-pasts ar drošu e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@liepaja.lv
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA