Mēslošanas līdzekļa paziņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijā tirgotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, tā ievedējs vai ražotājs iesniedz Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 34.punktā norādītos dokumentus.
Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo vai ieved mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš ražots vai laists brīvā apgrozībā kādā no ES dalībvalstīm vai Turcijā vai kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem ražots kādā no EEZ dalībvalstīm
Termiņš:
Pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Dokumentu iesniegšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājums par konkrēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā
• etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts latviešu valodā, kas atbilst tekstam tās valsts valodā, kas atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu; ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā
• informācija par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām
• informācija par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr.1069/2009 prasībām

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki