Finansiāls atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" - MVK instruments 2.fāzē
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
ES struktūrfondu atbalsts komersantiem, kas ir saņēmuši Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments”  instrumenta (turpmāk – MVK instruments) 1. fāzē un plāno iesniegt vai jau ir iesnieguši pieteikumu dalībai 2.fāzē.
Atbalstāmā darbība ir tehniski ekonomiskā  priekšizpēte, un atbalsts viena pieteikuma ietvaros ir 50 000 eiro, kas tiek sniegts  vienreizējā maksājuma veidā.
Detalizētāka informācija pieejama:
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/mvk-instrumenta-atbalsts
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantā noteikto definīciju;
2) komersanti, kas saņēmuši Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu MVK instrumenta 1. fāzē;
3) komersanti plāno vai jau ir iesnieguši pieteikumu dalībai MVK Instrumenta 2.fāzē.
Termiņš:
15 darba dienu laikā tiek sniegta informatīva atbilde par projekta pieteikuma izvērtēšanas rezultātu.
Līgums par atbalsta sniegšanas kārtību ir jānoslēdz 15 darba dienu laikā.
Noslēguma pārskata izvērtēšana, kas ietver maksājuma pieprasījumu (iesniedzams līdz 2020. gada 31. decembrim), un apstiprināšana - 20 darba dienas, kas var tikt pagarināta.
Lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšana -  10 darba dienas, kas var tikt pagarināta.
Atbalsta maksājuma veikšana – 10 darba dienas no lēmuma par atbalsta piešķiršanas pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda LIAA adresēts projekta pieteikums. Projekta pieteikumu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu un nosūtot uz oficiālo LIAA e-pastu, vai nosūtot pa pastu.
Iesniedzamie dokumenti: Projekta pieteikums, Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikāts (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu dalībai MVK instrumenta 1. fāzē: projekta pieteikums dalībai MVK Instrumenta 1.fāzē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem LIAA nosūta vēstuli komersantam par līguma slēgšanu vai pieteikuma noraidīšanu.
Ar komersantu tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanas kārtību.
Komersants iesniedz LIAA noslēguma pārskatu.
Iesniedzamie dokumenti: noslēguma pārskata forma, projekta pieteikums dalībai MVK Instrumenta 2.fāzē, tehniski ekonomiskās priekšizpētes projekts, deklarācija par komercdarbības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercdarbībai, de minimis  atbalsta uzskaites sistēmā sagatavota un apstiprināta veidlapa.
Pēc noslēguma pārskata un atbalsta komersanta izvērtēšanas atbilstoši LIAA iekšējai kārtībai LIAA pieņem lēmumu par atbalsta sniegšanu, atbalsta sniegšanu ar nosacījumu vai atbalsta pretendenta noraidīšanu.
Komersantam tiek veikts atbalsta maksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli