Finansiāls atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
ES struktūrfondu atbalsts jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai to būtiskai uzlabošanai, daļēji sedzot ārpakalpojumu vai uzņēmuma personāla izmaksas. Atkarībā no komersanta vajadzībām ir pieejami triju veidu vaučeri: iepazīšanās, klasiskais un dizaina vaučers.  
Atbalstāmās darbības :
- rūpnieciskie pētījumi;
- eksperimentālā izstrāde
- rūpnieciskā dizaina izstrāde;
- rūpnieciskā īpašuma (izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija) tiesību nostiprināšana;
- sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi;
-  augsti kvalificētu darbinieku piesaistei;
- dizaina pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei.
Tāpat tiek sniegts atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, kompensējot daļu no to atalgojumu izmaksām.
Sīkāka informācija pieejama: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Komercreģistrā reģistrēts komersants:  
1. kurš nav grūtībās nonācis uzņēmums saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punktā minēto definīciju un uz kuru nav attiecināmi Regulas Nr.651/2014 1.panta 4.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktie gadījumi, ja atbalsts tiek pieprasīts saskaņā ar šo regulu.
2.uz  kuru nav attiecināms kāds no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;
3. nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par ES  struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.
Termiņš:
Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts  viena mēneša laikā no tā  iesniegšanas LIAA.  
Atbalsta saņēmējam līgums ar LIAA jānoslēdz 15 darba dienu laikā no lēmuma apstiprināšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, atbalsta saņēmējam jāaizpilda LIAA adresēts projekta pieteikums. Projekta pieteikumu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu un  nosūtot uz oficiālo LIAA e-pastu, nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā. Pēc LIAA uzaicinājuma jāierodas sniegt sava jaunā produkta un biznesa plāna prezentāciju vērtēšanas komisijai.
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, LIAA pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, par ko klients tiek informēts
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2.1.Ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, tiek parakstīts līgums un tiek izsniegts  vaučers.
Izņēmums ir atbalsta saņēmēji augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, jo atbalsta saņemšanai nav nepieciešama vaučera saņemšana.
2.2. Vaučera nodošana pakalpojuma sniedzējam (veic atbalsta saņēmējs).
2.3. Vaučera rezervēšana (veic pakalpojuma sniedzējs) un aktivizēšana (veic atbalsta saņēmējs).
2.4. Vaučera apmaksas pieprasījuma iesniegšana (veic pakalpojuma sniedzējs).
2.5. Vaučera apmaksas pieprasījuma izvērtēšana un apstiprināšana (veic LIAA).
2.6. Vaučera apmaksas veikšana (veic LIAA). .
2.7. Noslēguma pārskata iesniegšana  (veic atbalsta saņēmējs).

Ja tiek sniegts atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, atbalsta saņēmējs iesniedz starpposma vai noslēguma pārskata maksājumu pieprasījumu
Sīkāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi/vaucera-izmantosanas-nosacijumi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki