Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums(pārvadātājs)-komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci dzelzceļa (pasažieru vai kravu) pārvadājumu veikšanai starp stacijām un šim nolūkam nodrošina vilci, vai arī komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci un sniedz tikai vilces pakalp. starp stacijām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. Iesniegums drošības sertifikāta A daļas vai B daļas saņemšanai noformēts atbilstoši Regulas Nr.653/2007 3.pantā noteiktajām prasībām;
2.Eiropas Savienības dalībvalstī pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kopiju dzelzceļa pārvadājumiem. Ja speciālā atļauja (licence) ir izsniegta Latvijā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, vienojoties ar pārvadātāju, pati pieprasa nepieciešamo informāciju no atbildīgajām iestādēm;
3. pārvadātāja izveidotās drošības pārvaldības sistēmas dokumenti;
4. Eiropas Savienības dalībvalsts drošības iestādes pārvadātājam izsniegtu derīgu drošības sertifikāta A daļas kopiju, izņemot gadījumus, ja pārvadātājs vienlaikus iesniedz dokumentus drošības sertifikāta A daļas un B daļas saņemšanai vai ja drošības sertifikāta A daļa ir izsniegta Latvijā;
5. Eiropas Savienības dalībvalstī pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kopiju dzelzceļa pārvadājumiem, izņemot gadījumus, ja pārvadātājs vienlaikus iesniedz dokumentus drošības sertifikāta A daļas un B daļas saņemšanai. Ja speciālā atļauja (licence) ir izsniegta Latvijā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc vienošanās ar pārvadātāju pati pieprasa nepieciešamo informāciju no atbildīgajām iestādēm;
6. apliecinājuma kopiju par finanšu un materiālo resursu pietiekamību, kas iesniegta speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;
7. piemērojamo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju vai to daļu;
8. pārvadātāja nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;
9. dokumentus par drošības pārvaldības sistēmā paredzētajiem ar personālu saistītajiem procesiem:
10.1. ja pārvadātājs pārvadā bīstamās kravas:
10.1.1. dokumentus par drošības konsultantu (padomnieku) esību, bet, ja ir vairāki drošības konsultanti (padomnieki), – par katra drošības konsultanta (padomnieka) pienākumiem;
10.1.2. dokumentus par bīstamo kravu pārvadājumu prasību nodrošināšanas un sūtījumu kontroles sistēmu;
10.2. apliecinājumu, ka pārvadātāja dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā;
11. dokumentu, kas apliecina pārvadātāja darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos saskaņā ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteikto kārtību;
12. sarakstu, norādot ritošā sastāva veidus, ko paredzēts ekspluatēt atbilstoši pieprasītajam drošības sertifikātam;
13. drošības pārvaldības sistēmā paredzēto ar ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju: 13.1. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī vilces ritošā sastāva ekipēšanu;
13.2. apliecinājumu par attiecīgajā dzelzceļa iecirknī izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tā piemērotību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;
13.3. apliecinājumu par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību kravas grupai, pārvadājuma ātrumam, kā arī sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa iecirknī.
Informācija par iesniegšanu:
1. Inspekcijas oficiālā elektroniskā pasta adrese ir vdzti@vdzti.gov.lv. Pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus. 2. Saziņai izmantojamie formāti atrodami inspekcijas mājas lapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki