Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas pilsētā izveidotu un uzsāktu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbību, nepieciešams saņemt pašvaldības izsniegtu atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas:
1. Triju darbdienu laikā pieprasa:
a) būvvaldei - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;
b) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;
2. Izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.
Pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc minēto atzinumu saņemšanas pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai vai par atteikumu izsniegt atļauju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, pašvaldībā iesniedzams iesniegums, kurā iekļaujamas šādas ziņas:
1) juridiskai personai - nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
2) fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav
piešķirts), deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
3) šautuves (šaušanas stenda) adrese;
4) šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
5) informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību prasībām;
6) apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot
šautuvi (šaušanas stendu).
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda)
plānā - šaušanas stenda atrašanās vieta, izvietojums apvidū, šaušanas virziens, attālums līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garums, drošības joslas lielums, norobežojumu izvietojums, bīstamās zonas norobežojuma veids, šāviņu uztvērēja veids un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiks;
2) šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda: šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību; apmeklētāju reģistrācijas kārtību; drošības prasības; kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību; šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;
3) citus dokumentus, ko fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasts riga@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas izpilddirektors
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki