Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti:1. Iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai; 2.komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;3.ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas); 4.ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1  2.apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas, darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un denaturētajam spirtam – atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai denaturētā spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja noliktavā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;5.skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;6.ja noliktavā paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu;7. ja noliktavā paredzēta spirta ražošana, papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu;8. ja paredzēta spirta ražošana vai spirta denaturēšana, – spirta vai denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehniskā dokumentācija, norādot skaitītāja rādījumu iesnieguma iesniegšanas dienā, kā arī skaitītāja atrašanās vietu tehnoloģiskajā shēmā;9.dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;
10.ja paredzēta darbība ar spirtu vai denaturētu spirtu, – skaidrojums par plānotajām darbībām ar attiecīgo preci;11. ja akcīzes preču noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem, spirta vai tabakas izstrādājumu ražošana, – ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajā teritorijas un telpu plānā esošo novērošanas kameru izvietojuma shēma;12. ja atbilstoši šo noteikumu 101. punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, komersants atbilstoši šo noteikumu 19.1 5. apakšpunktam iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija;13. ja paredzēta alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu ražošana, - komersanta apliecinājums, ka pieteiktā darbības vieta aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas ļauj veikt ražošanas procesu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400
Valsts nodeva par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1. ar degvielu, izņemot biodegvielu, – 2134 euro;
2. ar alkoholiskajiem dzērieniem – 711 euro;
3. ar tabakas izstrādājumiem – 711 euro;
4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
5. ar kafiju – 284 euro;
6. ar biodegvielu – 284 euro;
7.ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu – 284 euro;
8. ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja paredzēta darbība tikai ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiks ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litrus kalendāra gadā un saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, – 71 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA