Koku ciršanas atļaujas saņemšana
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas sagatavošana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, koku ciršanas atļaujas sagatavošanas termiņš ir 20 darba dienas. Pārējos gadījumos 10 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējam jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums atļaujas saņemšanai koku ciršanai. Iesniegumam ieteicams izmantot norādīto veidlapu (veidlapa Nr.4-23).
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
1) zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumentu kopijas;
2) zemesgabala robežu plāna kopija ar koka atrašanās vietas skici;
3) zemes īpašnieka(u) vai tiesiskā valdītāja(u) piekrišana koku ciršanai.
Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
63005522;63005537
63005576
2. solis / Ar pakalpojumu saistītie maksājumi
Dzīvojamās apbūves, savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml. un vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijās zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas pilsētas teritorijā nav paredzēta. Pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas pilsētas teritorijā aprēķināma saskaņā ar 2012.gada 2.maija MK noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").
Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:
AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601;
AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525;
AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001;
AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma izskatīšana
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, Būvvaldes izsniegtā būvatļauja vienlaicīgi uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Pirms būvatļaujas saņemšanas koku ciršanai pilsētas teritorijā, nepieciešams atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu. Pirms Atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Būvvaldes lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde sagatavo atļauju koku ciršanai. Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.
Atļauja ir derīga 1 (vienu) gadu no Būvvaldes lēmuma pieņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: