Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Pilssalas, Alūksnes Muižas parka un Tempļakalna parka teritorijā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama pašvaldības kultūrvēsturiskajām un sabiedriskajām teritorijām, kurās pašvaldība paredzējusi ierobežotu transporta kustību, lai saglabātu, aizsargātu un uzturētu teritorijās esošos dabas un kultūras pieminekļus, to infrastruktūru, sekmētu sabiedrisko kārtību, kā arī nodrošinātu šajās teritorijās rīkoto pasākumu organizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemt 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā no pieprasījuma brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai adresēts iesniegums. Tas jāiesniedz pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Iesniegumā jānorāda:
• iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (juridiskai personai);
• atļaujas(-u) saņemšanas nepieciešamības pamatojums;
• transportlīdzekļa(-u) veids un marka, reģistrācijas numurs, kam attiecīgā atļauja (-as) paredzama(-as);
• teritorija, datums un laiks, kurā notiek pasākums (attiecināms uz 1.7.punktā noteiktajiem gadījumiem un teritorijām);
• maksājuma dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka ir veikta samaksa par aģentūras “SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu (kāzu, kristību un citu pasākumu gadījumos) teritoriju sakopšanai un nokopšanai (attiecināms uz 1.7.punktā noteiktajiem gadījumiem un teritorijām).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA